PC/CONSOLE RSS Tin Tức PC/CONSOLE Mới Cập Nhật

Tích hợp AI Engine vào bộ xử lý: Xu hướng tất yếu của điện toán PC

Kỷ nguyên AI đang bùng nổ mạnh mẽ, tuy nhiên việc xử lý các tác vụ AI trên máy tính Windows còn phụ thuộc vào CPU, GPU hoặc dựa trên điện toán đám mây. Do vậy, tích hợp AI Engine vào bộ xử lý chính là xu hướng tất yếu.